Lowongan Kerja Online

Your Ad Here

Senin, 03 Desember 2007

[HumanResourcesTurkey] Eðitim: WorkCube Bütçe ve Hedeflerle Yönetim Eðitimi -07.12.2007-

 
�geleceðin yönetimi geleceðin eðitimi�
 
< B style="mso-bidi-font-weight: normal"> 
Bütçe ve Hedeflerle Yönetim
 
Tarih:  7 Aralýk 2007   
Saat:    13:00-17:00
 
Ýþ planlarý, hedefler, kotalar, harcamalar... Bütçe altýnda çalýþmak kurumunuza mali disiplin getirdiði gibi hedeflenen ve gerçekleþen, olmasý gereken ile olan arasýndaki iliþkileri izlemenizi saðlayacak. Tek boyutlu hiyerarþik muhasebe kayýtlarýyla artýk kurumlarý yönetmek mümkün deðil. Aþaðýdan yukarý -yukarýdan aþaðý, uzlaþýlan baðlayýcý hedeflerle yönetimin araçlarý, kurallarý ve nasýl bir kültürel deðiþim yapmanýz gerektiðine dair içerikleri bu eðitimde bulacaksýnýz.
 
 
 
Eðitim Ýçeriði:
 
  • Ýþ Planý
  • Hedeflerle Yönetim
  • Bütçe Yaklaþýmý Geliþtirme
  • Katýlýmcý Bütçe Esaslarý
  • Ýþ Üniteleri (Gelir ve Gider Merkezleri)
  • Bütçe Oluþturma Prensipleri
  • Satýþ Planlama
  • Gerçek Zamanlý Bütçe Ýzleme (Hedeflenen- Gerçekleþen)
 
Kimler Katýlmalý?
Ýþini daha iyi yönetmek isteyen tüm yönetici ve giriþimciler bu eðitime katýlmalý.
 
Eðitimci:
Ömer TURHAN  - WorkCube E-Ýþ Sistemleri A.Þ. Genel Müdürü-
 
Eðitimimiz ücretsizdir.
 
05.12.2007 mesai bitimine kadar kayýt yaptýrýlmasý gerekmektedir.
  
Eðitim kavramsal çerçeve ile birlikte WorkCube E-Business araçlarý kullanýlarak anlatýlýr.
 
Bilgi ve Baþvuru için;
Tuba Sütlü
Telefon: 0212 2700522


Never miss a thing. Make Yahoo your homepage. __._,_.___

HUMAN RESOURCES TURKEY

http://groups.yahoo.com/group/HumanResourcesTurkey

BU MESAJI DEÐERLENDÝREBÝLECEK TANIDIKLARINIZA TAVSÝYE EDÝNÝZ.

"Temiz, kaliteli birlik temiz, kaliteli toplum demektir."

HRT`den BÜTÜN GÜNDE TOPLU OLARAK TEK MAIL ALMAK ISTIYORSANIZ;
HumanResourcesTurkey-digest@yahoogroups.com
Lütfen HumanResourcesTurkey`in tanitimina katkida bulununuz.
Web sayfamýzdan bilgilenmek için;
HRT-ÝÞ ANKETÝNE SÝZÝN DE MUTLAKA KATKINIZ OLSUN..
http://groups.yahoo.com/group/HumanResourcesTurkey/polls
--------------------------------------------------------------------
Maillerinizin normal gelmesi icin;
HumanResourcesTurkey-normal@yahoogroups.com

Mail istemiyorsaniz;
HumanResourcesTurkey-nomail@yahoogroups.com
Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___

Tidak ada komentar:

Your Ad Here