Lowongan Kerja Online

Your Ad Here

Senin, 03 Desember 2007

[HumanResourcesTurkey] Bimel - Bayan Ofis Sekreteri Aranýyor!

ÇALIÞMA BÖLGESÝ: Ýstanbul - Kozyataðý
BÖLÜMÜ: Network

GÖREVÝ: Bayan Ofis Sekreteri

REFERANS KODU: ÝBOS

GÖREV TANIMI:

- Ajanda takibini yapabilecek, deðiþikliklerin güncellenerek yeniden
programlanmasýný yapabilecek
- Verilen tekliflerin kaydedilmesi ve dosyalanmasýný yapabilecek
- Santral'e gelen telefonlarýn karþýlanmasý
- Gelen / Giden evraklarýn kayýt altýna alýnmasý, dosyalanmasý
ilgili kiþiye daðýtýlmasý
- Projelerin dosyalanmasý ve güncel tutulmasý
- Müþteri veri tabanýnýn güncellenmesi
- Potansiyel / görüþülecek müþterilerin aranarak randevu alýnmasý
- Arayan kiþilerin not edilerek ilgililere iletilmesi
- Seyahat organizasyonlarýnýn yapýlmasý
- Eðitimler için arayan potansiyel muþterilerin bilgilendirilmesi
- Eðitim salonunun organizasyonu
- Gerekli materyallerin çoðaltýlmasý
- Sertifikalarýn hazýrlanmasý
- Memnuniyet anketlerinin yapýlmasý


ÝSTENÝLEN ÖZELLÝKLER:

Ýletiþim becerisi yüksek
Büro yönetiminde deneyimli
Diksiyonu düzgün
Kendini geliþtiren
Çözüm odaklý
MS OFFICE Programlarýna Hakim (Word, Excel, Powerpint, Outlook)


TERCÝH EDÝLEN ÖZELLÝKLER:

-Sigara Ýçmemesi


Ýlgilenen adaylarýn özgeçmiþleriyle birlikte (CV) firmamýza þahsen
ya da e-posta kanalý ile baþvurmasý rica olunur.

Kozyataðý Sok. Parlarbaþoðlu Apt. 28/42 Kozyataðý 34742 ÝSTANBUL
Tel: (216) 384 50 14 - 384 50 87 - 384 50 61
Faks: (216) 384 50 26
E-posta: eleman@bimel.com.tr

HUMAN RESOURCES TURKEY

http://groups.yahoo.com/group/HumanResourcesTurkey

BU MESAJI DEÐERLENDÝREBÝLECEK TANIDIKLARINIZA TAVSÝYE EDÝNÝZ.

"Temiz, kaliteli birlik temiz, kaliteli toplum demektir."

HRT`den BÜTÜN GÜNDE TOPLU OLARAK TEK MAIL ALMAK ISTIYORSANIZ;
HumanResourcesTurkey-digest@yahoogroups.com
Lütfen HumanResourcesTurkey`in tanitimina katkida bulununuz.
Web sayfamýzdan bilgilenmek için;
HRT-ÝÞ ANKETÝNE SÝZÝN DE MUTLAKA KATKINIZ OLSUN..
http://groups.yahoo.com/group/HumanResourcesTurkey/polls
--------------------------------------------------------------------
Maillerinizin normal gelmesi icin;
HumanResourcesTurkey-normal@yahoogroups.com

Mail istemiyorsaniz;
HumanResourcesTurkey-nomail@yahoogroups.com
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:

http://groups.yahoo.com/group/HumanResourcesTurkey/

<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:

http://groups.yahoo.com/group/HumanResourcesTurkey/join

(Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
mailto:HumanResourcesTurkey-digest@yahoogroups.com
mailto:HumanResourcesTurkey-fullfeatured@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
HumanResourcesTurkey-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:

http://docs.yahoo.com/info/terms/

Tidak ada komentar:

Your Ad Here